Kategoriat
Yleinen

Julkilausuma valtioneuvoston yhdenvertaisuuden edistämisen tiedonannosta

Transfeminiinit ry avoin kirje valtioneuvostolle sen 31.8.2023 antamasta tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Arvoisa pääministeri ja valtioneuvoston jäsenet,

Yhdistyksemme toteaa hyvänä asiana, että valtioneuvosto on laatinut yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon erityisesti kesän aikana mediassa käydyn yhden hallituspuolueen edustajien rasistisista kannanotoista käydyn keskustelun jälkeen.

Keskeisenä havaintonamme julkilausumasta kuitenkin on, että transihmisiä ei ole sinänsä huomioitu, vaan käsitellään tiedonannossa muihin henkilöön liittyvänä ominaisuutena tai muuna seikkana. Sama koskee hallitusohjelmaanne, jossa sukupuolivähemmistöt on sivuutettu kokonaan, meistä ei ole yhtäkään mainintaa. 

Sukupuolivähemmistöt on huomioitu tiedonannossa ainoastaan kansainvälisissä yhteyksissä valtioneuvoston tulevissa toimissa. Meitä on runsaasti, ja nuorten osalta tilastot osoittavat sen hyvin. THL:n kouluterveyskyselyjen perusteella jopa 4% nuorista identifioituu muuksi kuin syntymässä ulkoisten tekijöiden perusteella määritellyn, väestörekisteriin merkityn juridisen sukupuolensa mukaiseksi.

Miksei Suomessa asuvia transihmisiä ole huomioitu mitenkään? 

Homofobia, mikä liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen on huomioitu paremmin tiedonannossa, kuitenkin vain yleistasolla ja sivulauseissa. Transfobiaa, eli sukupuolen identiteettiin liittyvää vihapuhetta, vihatoimia ja ennakkoluuloja, ei ole mainittu sanallakaan. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kun ovat kaksi täysin eri asiaa. 

Transfobia oli erityisen silmiinpistävää eduskunnassa viime keväänä olleen translain käsittelyn aikana ja jo ennen sitä lain valmistelun aikana. Transfobinen retoriikka on myös yhteiskunnassa tullut yleisemmäksi konservatiivisten tahojen levittämänä, antigender -liikkeen voimistumisen myötä. Tästä on kansainvälistä ja kotimaista tutkimusnäyttöä, erityisesti Euroopan perusoikeusvirastolta (FRA).  Transfobia on voimakkaasti koko transväestöä syrjivää, ahdistavaa ja lamaannuttavaa. Transfobia on rinnastettavissa rasismiin, jota rodullistetut henkilöt kohtaavat Suomessa: Rodullistetut transnaiset asetetaan näin vielä heikompaan asemaan. 

Omalta osaltamme merkittävänä psykososiaalisen vertaistuen järjestäjänä huomasimme ryhmiemme raportoinnin perusteella, että niin eduskunnassa kuin mediassa käyty keskustelu oli lamaannuttavaa. Keskustelussa esitetyt väittämät oikeuksiamme vastaan eivät useimmiten edes liittyneet meidän oikeuksiimme, tai olivat uhkakuvia vailla perusteita ja siten vihapuhetta meitä kohtaan. Tämä kaikki oli omiaan lisäämään merkittävästi ahdistusta sekä henkistä pahoinvointia transihmisissä joista me transnaiset olimme erityisesti vihapuheen kohteena. Vihapuheen määrä vaikutti suoraan järjestömme järjestämän vertaistuen kysynnän lisääntymiseen.

Uusi translaki jäi vaillinaiseksi: siitä jäi puuttumaan erityisesti nuorten oikeudellisen aseman turvaaminen. Nuoret on huomioitu nyt jo 17 muun Euroopan maan lainsäädännössä. Intersukupuolisten lasten koskemattomuus ja heidän olemassaolonsa tunnustaminen on tärkeää, sillä tunnustetaan samalla se nykybiologian fakta, että biologisesti sukupuoli on enemmänkin jatkumo. Tähän ja oikeuksiimme kuuluu myös monessa maassa jo toteutettu, ja Suomeenkin kaivattu, kolmannen sukupuolen käyttöönotto. 

Toteamme, että yhdistystämme ei jostain syystä kutsuttu kuultavaksi tiedonantoa laadittaessa, vaikka olemme ainoa ammatillisesti toimiva transjärjestö ja olimme keskeisessä asemassa vaikuttamassa muun muassa translain valmistelussa. Toivomme, että valtioneuvosto ja keskeiset ministeriöt huomioivat jatkossa vuoropuhelussaan paremmin transihmisiä edustavat kansalaisjärjestöt, mikä olisi myös yhtenevää julkilausuman kohdan 2, alakohta 5 kanssa (vuoropuheluja kansalaisjärjestöjen kanssa).

Koska tiedonannossa kuitenkin monelta osin viitataan yhdenvertaisiin ja tasa-arvoisiin  perusoikeuksiin kaikille, esitämme teille kysymyksen siitä, miten aiotte turvata kaikkien transihmisten ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen aseman Suomessa jatkossa? 

Arvoisa pääministeri ja valtioneuvoston jäsenet, odotamme vastaustanne tässä kirjeessä esittämäämme kysymykseen.

Tampereella, 13.09.2023

Transfeminiinit ry

Tanja von Knorring
toiminnanjohtaja

JAKELU
Valtioneuvoston kanslia
Keskeiset mediatalot

fiSuomi